FJRijders.net - Privacybeleid

Dit beleid legt in detail uit hoe “FJRijders.net” samen met zijn verbonden diensten en bedrijven (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “FJRijders.net”, “https://www.fjrijders.net/forum”) en phpBB (hierna “zij”, “hun”, “zijn”, “phpBB-software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB-teams”) de informatie die wordt verzameld gedurende een bezoek aan dit forum, wordt gebruikt (hierna “je informatie”).

Je informatie wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De phpBB-software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van je computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevatten een indentificatienummer (hierna “user-id”) en een anoniem sessienummer (hierna “session-id”). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB-software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op “FJRijders.net”. Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn en verbetert daarmee je gebruikerservaring.

Wij kunnen ook buiten de phpBB-software cookies aanmaken wanneer je “FJRijders.net” bezoekt, hoewel dit document daarop niet van toepassing is. Deze tekst heeft betrekking op de pagina’s die worden aangemaakt door de phpBB-software. De tweede manier is waarin wij je informatie verzamelen door wat je aan ons verstuurt. Dit is onder andere het plaatsen als een anonieme gebruiker (hierna “anonieme berichten”), registreren op “FJRijders.net” (hierna “je account”) en berichten die verstuurd zijn na je registratie en wanneer je bent aangemeld (hierna “je berichten”).

Je account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “je gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account (hierna “je wachtwoord”) en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna “je e-mail”). Je informatie voor je account op “FJRijders.net” is beveiligd door de privacywetgeving die geldt in het land waar dit forum gehost wordt. Alle informatie naast je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres die vereist is bij het registratieproces op “FJRijders.net” is verplicht of optioneel, dat is een keuze van “FJRijders.net”. Je hebt altijd zelf de mogelijkheid te bepalen welke informatie van je account openbaar wordt weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid om in te stellen of je de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB-software wil ontvangen.

Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden ontsleuteld) waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Toch is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op meerdere websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op “FJRijders.net” kan aanmelden, bewaar het dus veilig en geef het nooit aan iemand van FJRijders.net”, phpBB of een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”-optie gebruiken bij het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de phpBB-software een nieuw wachtwoord zal genereren en zal opsturen naar het e-mailadres, zodat je je opnieuw kunt aanmelden.


PRIVACYVERKLARING FJRijders

FJRijders hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens alsook aan de toepassing dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we open en transparant de informatie delen over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens om uw privacy te kunnen waarborgen. FJRijders respecteert in elk geval alle wettelijke toepassingen en regelgevingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@fjrijders.net


Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door FJRijders verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
* Interne gebruikers administratie op onze website met daaraan gekoppelde toegangsrechten en website statistieken;
* Een sluitende ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële administratie (alleen voor clubleden);
* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door en voor leden van de FJR-club;
* Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
- persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, beroep
- overige gegevens : informatie voor gebruik van onze website zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres.
- overige gegevens : een genomen foto wordt enkel gebruikt binnen onze website als sfeerbeeld. Deze worden nooit aan derden verspreid.
- overige gegevens : een genomen foto kan ook op onze sociale media (Facebook) gebruikt worden zonder expliciet personen in beeld te brengen.
- overige gegevens : de videomontages (in hoofde onder de productie-naam “FJRIJDERS MOVIESTUDIO”) worden enkel gebruikt binnen onze website (Clubleden-sectie) als sfeermateriaal. Deze worden nooit aan derden verspreid.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
* Het verzorgen van de internet omgeving voor administratie en website (webhosting);
* Het verzamelen van statistieken over website bezoek;
* Het verzorgen en versturen van E-mail.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Bewaartermijn
De FJR-club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Cookies
Als je onze website bezoekt, kunnen wij of onze gemachtigde dienstverleners cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met het oog op een betere, snellere en veiligere ervaring. Meer informatie hieromtrent staat hogerop vermeld.


Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
* Alle personen die namens FJRijders van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
* We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Een ieder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt op de website zelf persoonlijke informatie onderhouden voor profilering op onze website zoals beroep, hobby’s, motor geschiedenis, links naar een eigen website en naar profielen op sociale netwerken. Deze informatie is onderdeel van uw gebruikersprofiel en deze kunt u ten allen tijde inzien en beheren op de website door in te loggen in uw account. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring
FJRijders kan zijn/haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 april 2022